Afslag på ansøgning om certifikat

Hvis ansøgningen om certifikat og det produkt, ansøgningen vedrører, ikke opfylder de i forordningen fastsatte betingelser, og eventuelle konstaterede mangler ikke er blevet opfyldt indenfor den fastsatte frist, afslås ansøgningen, jf. LMF artikel 10, stk. 2. 

Hvis sagsbehandleren efter ansøgers besvarelse omkring Patent- og Varemærkestyrelsens indvendinger, stadig finder noget til hinder for, at ansøgningen kan imødekommes, og har ansøger haft lejlighed til at udtale sig om hindringen, skal ansøgningen afslås, medmindre sagsbehandleren på ny finder anledning til i et brev at opfordre ansøger til at ændre, berigtige eller udtale sig om ansøgningen. 

Ansøger får lejlighed til at udtale sig om alt materiale og alle væsentlige betragtninger, der ligger til grund for afslaget. Det er ikke nødvendigt, at alt sådant materiale har været omtalt i den seneste skrivelse. 

Ansøger kan anke et afslag til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen, jf. LMF artikel 18 og PL § 25.

 

 Opdateret: 24. april 2012