Formalitetsbehandling af ansøgning -SPC

Under formalitetsbehandlingen undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen, om ansøgningen og dens bilag opfylder de formelle krav, der som udgangspunkt er anført i BEK, navnlig §§ 70 og 71, og i LMF, navnlig artikel 7 og artikel 8.

Det undersøges om ansøgningen indeholder de påkrævede oplysninger vedrørende:

  • ansøger
  • fuldmagtsforhold
  • grundpatent
  • første markedsføringstilladelse for produktet i Danmark
  • første markedsføringstilladelse for produktet i Fællesskabet
  • produktets identitet

Det undersøges også, om de nødvendige bilag er vedlagt ansøgningen.

Hvilke oplysninger samt bilag, der er kræves, fremgår under Ansøgningens indhold.

Det undersøges ligeledes om tidsfristen for indlevering af ansøgning er overholdt og om bestemmelserne vedrørende sprog er opfyldt.

Hvis ansøgningen ikke opfylder de formelle krav, opfordres ansøgeren til at afhjælpe manglerne indenfor en nærmere fastsat tidsfrist.

 

 

 Opdateret: 6. februar 2013