Indvendinger - SPC

Skriftlige indvendinger, der indleveres under behandlingen af en certifikatansøgning, kaldes indvendinger.

En indvending behandles kun, hvis den er indleveret, før ansøgningen er imødekommet, dvs. før udstedelse af certifikat.

Indkommer indvendingen først efter, at Patent- og Varemærkestyrelsen har udstedt certifikat, tages der ikke hensyn til indvendingen. Dette meddeles til indvenderen i en formalskrivelse. Indvenderen henvises desuden til muligheden for at begære certifikatet administrativt omprøvet. Ansøger får kopi af indvendingen samt vores svar til indvenderen.

Indkommer indvendingen, før vi har udstedt certifikat, orienteres ansøgeren om indvendingen, og vi skal tage stilling til, om indvendingen har betydning for sagens behandling, jf. BEK § 43 og BEK § 89, stk. 1.

Indvendingen kan angå spørgsmålet om retten til certifikatet, eller andre spørgsmål.

 

 

 

 

 

 Opdateret: 5. maj 2014